Aj aye shyam mohan

Ragam: Yaman kalyani Thalam: Roopakam

Arohanam:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Avarohanam: S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S


pallavi
Aj AyE shyAm mOhan rAsamaNDal hElnE

caranam 1
bAnsuri ki dhunak lAgE tAn tanan natOn tanO
bAjE tAl mrdang ki dhun dhrkuT takiTe tak dhrkuT tathO

caranam 2
nAc rahE gOri tAn tiyA thait thai tai takaritO
bAjE pAyal chunchun nana jhanan tatana tOm

caranam 3
tAn gAvEn takadhIm tAdi thirkaT takatOm tathOm dhintakiT
takadhina kiTataka dhintakiTa taka taka tathOm

caranam 4
padmanAbh tumhAr lIlA kahun mai sAvarO
tAp sankaT sharaNe aO hamAri tum harO


Aj Aye shyam mohan
Ragam: Yaman kalyan (hindustani). Thal: Cautal.

P: Aj AyE shyAm mOhan rAsamaNDal khElan
C1: bAnsuri ki dhun nIki lAgE tana nananana
bAjE tAl mrdang dhun dhrkiTa takiTa tak dhrikiT taka thOm
2: nAc rahI gOri tA thiyyA thai tA thai tat
bAjE pAyal thOm thanananana chana nanana nanana tanana tOm
3: tAn gAvEn takadhIm tAdhim thirka takatOm tathOm dhinnA
kiTitaka dhinnA kiTataka dhinnA kiTitaka takiTa thOm
4: padmanAbha tumhArI lIlA kyA kahUn main bAvarO
tApa sankaTa sharaNa AyO sOhamArO tuma harO


 Meaning

Oh lord, Syam Mohan came today to amuse himself with us by participating in the RASA dance.  The melody of his flute goes like this Tana Tana.  The beat of the rhythm goes Trikita Takita Taka - Trikita Takita Thom.  The fair one (Radha) dances to the music as Thaiya Thaiya Thaiya Trath.  Her ankle bells sound as Chan Chanana Chanana.  The dance goes as Thak Dhin. 

Oh lord, Padmanabha! how can I describe your exploits?  please cut asunder our miseries, as we have taken refuge at your feet.