Balagopala Palaya

Ragam: Mukhari Thalam: Adi

Arohanam: S R2 M1 P N2 D2 S
Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R2 S


pallavi
bAlagOpAla pAlaya pankaja nayana

anupallavi
nIla vArivAha nibha cAru kaLEbara bAla kaLEsha tulya phala shObhi tilaka

caranam 1
karNayuga shObhi kanaka kuNDala shaurE karNajOdbhUta mAyA haraNa nipuNa vara
karuNa pAlaka tApita shakaTa sura varNayatE kathamiva vAsudEva lIlayE

caraNam 2
vAtarUpa danuja varApa hari krSNa cuta bANa janaka sUdita vrshAsura
shIta kiraNa kulajAta shrtamandAra shata kumbha vasana sArasanAbha dEva


Meaning