Jaya sugunalaya

Ragam: Billahari Thalam: Adi

Arohanam:S R2 G3 P D2 S
Avarohanam: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
jaya suguNAlaya jaya jaya harE trinayana jaya shrI narasimha jaya

anupallavi
shashidhara kOTi sadrshAdIptE dIna sharaNya shrI narasimha

caranam 1
ghana bhakti nikEtana kayAdhU nandana vandya shrI narasimha

caranam 2
maghava dvalEshA laghu tarAshrayaAnagha carita shrI narasimha

caranam 3
asadrsha mahima vilasita vimala mAnasa harmya shrI narasimha

caranam 4
akhila mauli sura sukha dAyaka kara nakhajAla shrI narasimha

caranam 5
anavadyata pOdhana sanaka sanandana vandya shrI narasimha

caranam 6
kanaka kashipu vadalana caNa kAruNya nidAna shrI narasimha

caranam 7
vitata kEsarAhata jalada mahOnnata rUpa shrI narasimha

caranam 8
prakaTa bAla sura nikarAti bhayA nakaradana shrI narasimha

caranam 9
durita timira bhAskara kOsala pura nara nAtha shrI narasimha


Meaning