Pahi pankaja nayna

Ragam: Huseni Thalam: Adi

Arohanam:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S
Avarohanam: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S


pallavi
pAhi pankaja nayana pAvana kIrtE sadA

anupallavi
dEhi bhaktim tvayi mama dInabandhO dEha kAntijita nIla nIrada shaurE dEha sukham guru pavana purAdhipa dEhi mE vibhO karuNa sindhO

caranam 1
kim nA jAtA dayA gajarAja pAlanatava pannaga shayana harE padmanAbha khinna tarE
mayi krpAm tAvakInAm kuru karNa yugaLa shObhita bhUSa kuNDala varNanIya nija lIla suravara

caranam 2
lIlA lAlita gO gOpi jAla kEshava bahu lAlasita cakra gadA rAnga pankaja lOla tara mAlikAncita
gala bAla gOpa madhu mathana dEva druta shaila sharaNamayi bhava mama bhagavan


Meaning