Palaya mamayi bho

Ragam: Khamas Thalam: Adi

Arohanam:S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Avarohanam: S N2 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
pAlaya mAmayi bhO shrIkaNThEshapAlana shIla vibhO shrIkaNThEsaha

anupallavi
kAlakAla santatam kEvalAnanda rUpamALasA priyakara mauktika maNihAra

caranam 1
dArita ripu nikara lOka nAtha tApasa hrdi vihAra sura gaNayAcanayA
sAgaramathanaja bhUri bhaya dAyaka garaLa gaLanacaNa

caranam 2
vAsava krtanamana dInabandhO vArija sharadaLana bhAsura tara
mrdu hAsa rAjitamukha shashadhara kalA shObhi sundaratara maulE

caranam 3
nIraja sama caraNa gaurIkAnta bharita karuNa nayana suravara
kamita dAyaka parama pankajanAbha padasEva kapAla


Meaning