Sharada vidhu vadana

Ragam: Shanakarabharanam Thalam: Adi

Arohanam:S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Avarohanam: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
sharada vidhu vadananAmat prANa nAthan  (sharada vidhu)

anupallavi
cAlavEyoru nAL nishivannarikil   (sharada vidhu)

caranam 1
himakara ruci vilasunnoru saudhE iruvarumAyi smaralIla ceyyAn
malayaja ghana pankam mEniyil mAnyananijnyu mulla mAla cUDi  (sharada vidhu)

caranam 2
smita sahitamatAkum mrdumozhi snEha mOdura ceytu melle melle
vikaca kamaladaLattil kAntiyE vellum kaTAkSa matinAl mayakki  (sharada vidhu)

caranam 3
angattilirutti enne mArtiNNum koNkacErttanaccu punarnnumOdAl
atimadhuramatAkunnOradharA  mrtamatukondAnandippiccu  (sharada vidhu)

caranam 4
vItipakarnnumitayil tOdipAdi pAti pAtavamodu dhAtiyOdum
kusumasayanamatinmEl SayIccatha kutukamOdurasi Sayippiccu mAm  (sharada vidhu)

caranam 5
karasarasIruhattAl viravOden kanavan nIviyazhiccu mOhippiccu
suratamamatu tutanni manitavum  viraviletttuvidhattil muzhanni  (sharada vidhu)

caranam 6
virutukaluraceytum suratAntE  vivaSamAyidumennE mOhippiccum
maruvumorabhanAbhantannE NAn madirAkshiyorikkalum marannIdumO!   (sharada vidhu)


Meaning