Caliye Kunjan Mo

Ragam: Brndavana Saranga Thalam: Adi

22 kharaharapriya janya
Arohanam: S R2 M1 P N3 S
Avarohanam: S N2 P M1 R2 G2 R2 S


pallavi
caliyE kunjan mO tum ham mil shyAm hari

antara 1
dEkhO jamunA rE bahi sundar ati nIrbhari (caliyE)

antara 2
chODiyE kaisE mOkun mai to tErO hAth dhari   (caliyE)

antara 3
suniyE kOyal kE bOl piyA kyA kahrI   (caliyE)


 Meaning

Oh, dark-hued Hari!  Let us retire to the arbour.
Behold the river Jamuna flowing beautifully with a great volume of water.
How can you betray me while I am holding your hand fast?
Do listen to the call of a cuckoo.  What does it convey?