Jagatinayakam vrajami

Ragam: Purvi Thalam: Adi

Arohanam:S R1 G3 M1 D1 N3 S
Avarohanam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S


pallavi
jagati nAyakam vrajAmi kathamESa virahitO hanta vasuna

caranam
bhUmi sura muni mAnava varavrtam brUhi pankajanAbham aham adhunE


Meaning

Alas! How can I visit the suzerain of the worlds, with empty hands?
How indeed can I visit Panakjanabha, He, who is surrounded by Bhusuras, sages, and eminent people of this world?