Pahi sarasanabha

Ragam: Billahari Thalam: Misra Chapu

Arohanam:S R2 M1 P N2 D2 S
Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R2 S


pallavi
pAhi sArasanAbha mAm anisham

anupallavi
dEhi tE pada bhaktim dInarakSaka shaurE vAhinIsha nandini vadanAbja madhukara

caranam 1
vArivAhi mEcagAtra vica pArijAta shankAsha nEtra bhAratIsha
shankara bhadrasannuti pAtra dAritamadhu mukha dAnavAkhila gOtra

caranam 2
kAmakOTi sundara mUrtE dEva khaNDita vibudha janAtrE sAmaja
bhayahara sakala suguNa pUrtE sAmOdam munijana satata gIta kIrtE

 


Meaning