Rama rama pahi varivaha

Ragam: Devagandhari Thalam: Roopakam

Arohanam:S R2 M1 P D2 S
Avarohanam: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
rAma rAma pAhi vArivAha shyAma

anupallavi
bhUmi bhara kadana hara hE pOdhAkara rAghava

caranam 1
madana vimata vara kArmukha vidaLana vishrta bhUrida bhArgava garva samana sadayAnandita lOka

caranam 2
kanaka hariNa rUpa samAgata mArIca vibhanjana dayitAhara rAvaNa ghana vAtAnupamEya

caranam 3
sUrya tanaya pavanAtmaja shObhita pArshva jagannuta vIrya nilaya padmanAbha vEda vEdya santatam

 


Meaning