Sarasijanabha ninnu

Ragam: Kambhoji Thalam: Kanda Ata

Arohanam:S R2 G3 M1 P D2 S
Avarohanam: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


pallavi
sarasija nAbha ninnu sannuti jEsEnurA cAla krpayuncUDakiti samayamurA

anupallavi
niratamu nIpAdamE gati yunnAnurA nijamaniyenci nA manavi gaikonarA

carnam
sArvabhauma sakala lOkAbhirAma


Meaning

Oh, Sarasijanabha!  I offer my obeisance to you.  This is the right time to show your compassion.
I always seek refuge at your feet.  I say that only your feet are my destiny, accept my true prayers.
Oh, Saravabhauma!  Lord of the whole world.