Ramyanayoru purushan

Ragam: Kedaram
Thalam: Adi

Arohanam:S R2 M1 P N2 S
Avarohanam: S N2 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
ramyanAyoru puruSan ramaNI nidraiyil vannu

anupallavi
manmAnasam hariccidu cemmE paravadenu tO

caranam 1
taruNi maNimaya mancataTa matilurittimAm kara kamalattAl kuca
kalasham talODi urasi cErttu puNarnennE uLtApamakhilam tIrttu

caranam 2
rasamaya jaladiyadil rajanIkara sammukhi
sasukham muzhugi bAlE caTula mrgAkSi
asama taramAyiDunnO rAnanda vashattAlavan
prasabham nIviyazhikkum pOL prabuddhayAyi jnyAnayyO

caranam 3
kAmanumananganallO kamani haranti nEtran sAmaja gAmini shakran sahasrA kSanallO
sOmanum kaLangiyallO surucira kOkilavANi tAmarasa nayanan mEdavan abjanAbhanatrE


Meaning