Anandavalli

Ragam: Neelambari Thalam: Adi

Arohanam:S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Avarohanam: S N3 P M1 G3 R2 G3 S


pallavi
Anandavalli kuru mudama viratam Anandavalli

anupallavi
dIna jana santapatimirAmrta kiraNayita suhase dhrta shukapOta vilAsini jaya paramAnandavalli

caranam 1
jambhavi mata mukha sEvita pada yugaLE girirAja sutE ghanasAra lasita vidhukhaNDa sadrsha niTilE shambhu vadana sarasIruha madhupE sArasAKSi hrti vihAra divAnisham

caranam 2
kEsha pAsha jita sajala jaladanikarE pada pankaja sEvaka khEda jala samAnaika parama caturE nAshitAgha caritE bhuvanatraya nAyikE vitarE mE shubhamanupamam

caranam 3
sharadEndu rucimaNjuLatama vadanE muni hrdaya nivAsini cArukuNDala mukulOpama vardanE pArijAta taru pallava caraNE padmanAbha sahajE haram mE shucam

 


Meaning