Bho cintayami

Ragam: Bhairavi Thalam: Jhampa

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S


pallavi
bhO cintayAmi tE padanIraruham nirjita dEvAnOkaha pallavam

anupallavi
antakAri kamalAsana sEvita harE ramAnAyaka jagadIshvara

caraNam 1
kAma janaka carAcara lOka karuNAkAya tamAla
shyAma shObha jitEndriya tamavara sAtvatagEya surArti
virAma dEvAnanya sharaNa janarAji sahAya jagannuta
ramaNIyaka vAsa vara sujana stOma vidhEya dharEsha
bhUmi ghana bhAra nivAraNa pUta carita paripAlita vAraNa
bhIma gAdha bhavAmbudhi tAraNa bhIshaNa paTu vimataugha vidaraNa

caraNam 2
shAradAmbuja nEtra bhujangama vairisuvAha nitAnta
dhIra vrndAvana paripOSita dhEnu samUha pavitra
shUrakula vara candana rUpita sundara dEha mukunda
hiramukha maNi bhUSaNa nirupama cArima bAha yaduttama
hOramarSita bhauma krtAvaha bhUri krpA rasa puRNa tarArNava
harAlankrta durita vanIdava hATakA bhavAsanAvrta mAdhava

caraNam 3
rIna sukrtajanAti durApa surEshvara dhrtida manOhara pANi
virAjita cakra gAdAdhara pankaja varada su-madhura vENugAna
parAyaNa sita kuruvinda nibha rada japAsuma shONimAdhara kEshavi
nindita surucira vanada manOjnya vANi jita vara madhura sudhArasa vAsudEva sama mOhana darahAsa bANa surabhuja khaNDana shubharasa padmanAbha mukhavi hasita sArasa


Meaning