Eri aliri gori

Ragam: Bihaag Thalam: Adi

Arohanam:S G3 M1 P N3 D2 N3 S
Avarohanam: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


pallavi
Eri aliri gOri kAnAkabhara mOyAyE

anupallavi
suvatati jab apnE mandirmEn supanamO AnagayE din nahi ceyanaraya nano hInindrA tanamana bikalbhyE

caranam 1
brndAvan kE kunjagalina mOgAvata tAnanayE
jAkE cabi cunira khata nisha dina mOhEnArakAyE

caranam 2
dhEnu caravata gOkula madhura vana bansI paTa mOccayE
padmanAbha prabhu phaNi vara shAyi juga juga nAtha jAyE


Meaning